Akademie

Akademie is ons besigheid

By Hoërskool DF Malan het ons ‘n trotse tradisie van uitnemende onderwys, waar leerders gebalanseerd begelei word om hul potensiaal te ontwikkel en te realiseer. DF is ‘n skool waar dit “in” is om hard te werk en akademies te presteer. Die sukses wat oudleerders behaal en die toonaangewende rolle wat hulle reeds speel, is ‘n bewys hiervan. Dit dien as platvorm om ‘n positiewe verskil in die samelewing te maak.
Ook op nasionale en internasionale vlak behaal DF toptoekennings: In 2007 raak DF deel van die Allan Gray Circle of Excellence en in 2013 en 2015 is DF deur die vrouetydskryf, Fair Lady, aangewys as een van die vyf-en-twintig topskole in die land. In 2012 en 2013 kry on internasionale erkenning van die Universiteit van Cambridge en DF word aangewys as een van die top 100 skole ter wêreld! (Slegs drie skole uit Afrika is op hierdie wyse bekroon.) Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum bestudeer reeds sedert 2015 die Nasionale Senior Sertifikaat-uitslae en jaarliks lewer DF topresultate! In 2022, (waar daar selfs gekyk word na die resultate van privaatskole), wys DF dat die onderrig by dié hoërskool nie ‘n duit terugstaan nie! As daar nasionaal gekyk word na die Top 20-Afrikaanse skole met die meeste onderskeidings per getal kandidate is ons no. 6 en in die Wes-Kaap is DF die nommer een gemengde Afrikaanse skool. Uitnemende akademiese resultate word jaar na jaar deur ons leerders behaal. In 2023 het meer as die helfte van ons graad 12-groep ‘n gemiddeld van bo 70% behaal.

Vakkeuses

Een van DF se unieke kenmerke is die vakkeuses wat ons bied en die mate waartoe ons oop vakkeuses moontlik maak.

Leerders kan reeds in graad 8 en 9 blootstelling kry aan vakke soos Sportwetenskap, Musiek, Robotika & Kodering en Rekenaartoepassingstegnologie (RTT). Ons bied ook toegang tot die aanleer van ‘n verskeidenheid tale soos Duits, Xhosa, Frans en Mandaryns. Vanaf graad 10 kan Toerisme, Inligtingstegnologie, Gevorderde Wiskunde en Verbruikerstudie ook as keusevakke geneem word.

Indien jy meer gedetaileerde inligting wil hê, laai gerus die gepaste PDF hier af:

Graad 8-vakkeuses
Graad 10 tot 12-vakkeuses

VAKVERANDERINGE EN STAKINGS-AFSNYDATUMS

Graad 8 Laaste dag van die eerste kwartaal
Graad 9 GEEN VAKVERANDERINGS NIE
Graad 10 Laaste dag van die tweede kwartaal
Graad 11 Laaste dag van die eerste kwartaal
Graad 12 Laaste skooldag van die graad 11-jaar

 Proses:

 • Vakveranderings is beperk na gelang van die beskikbaarheid van sekere bronne in sekere vakke, bv. aantal stowe by Verbruikerstudies en rekenaars by IT en RTT. Klasgrootte kan ook ’n beperkende faktor wees.
 • Neem in ag hoeveel werk opgevang moet word. Vakke word NIE verander binne twee weke voor eksamen NIE.
 • Nie meer as TWEE vakveranderings per jaar word toegelaat nie. Einde graad 11, vir graad 12, word slegs EEN vakverandering toegelaat in uitsonderlike gevalle.
 • Indien ‘n leerder van Wiskunde na Wiskundige Geletterdheid verander, moet Fisiese Wetenskappe ook verander word. Slegs dan word twee veranderinge aan die einde van graad 11 toegelaat.
 • GEEN klasbywoning kan gebeur indien al die vorms nie terug is by Eduhelp met handtekeninge van ouers en onderwysers nie.
 • Indien die vorms nie terug is by die Eduhelp nie, word dit nie deurgegee aan admin nie. Dit word dan nie op die skool en WKOD-sisteme verander nie en die vakke sal dan verkeerd wees op die rapport.
Slaagvereistes
SLAAGVEREISTES VIR GRAAD 8 EN 9

SLAAGVEREISTES VIR GRAAD 10 – 12

Bied 7 vakke aan wat insluit:

Vakkombinasies en Skoolgebaseerde Assesserings (SGA)
Om te kwalifiseer vir ‘n Nasionale Senior Sertifikaat moet alle leerders SEWE goedgekeurde vakke (twee tale, Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid, Lewensoriëntering en 3 keusevakke) neem en bewys kan lewer van Skoolgebaseerde Assesserings (SGA) in elk van die sewe vakke. Lewensoriëntering, wat ‘n verpligte vak is, is die enigste vak wat gedurende die jaar intern geassesseer word en het nie ‘n formele eksamen aan die einde van die jaar nie. Assessering in elk van die ses vakke, behalwe Lewensoriëntering, verteenwoordig 25% van die finale eksamenpunt.

Wanneer ‘n kandidaat nie voldoen aan die vereistes vir Skool Gebaseerde Evaluering nie, sal die uitslae in die betrokke vak/vakke, nie gegee word nie. Die kandidaat sal egter die geleentheid gegun word om tot 15 Maart van die volgende jaar hul voltooide portefeuljes deur te stuur. Die raklewe van die SGE is drie jaar.

Voldoen verder ook aan onderstaande vereistes

 

Sewe vlakke van bevoegdheid:
1 – 0 –29% – Ontoereikend
2 – 30–39% – Gedeeltelik bereik
3 – 40–49% – Toereikend
4 – 50–59% – Bevredigend
5 – 60–69% – Meriete
6 – 70–79% – Baie goed
7 – 80–100%- Uitmuntend

Minimum vereistes vir toelating tot ‘n diploma-kursus is

Minimumvereistes vir toelating tot ‘n Baccalaureus-graad (Matrikulasievrystelling)

NB!! Elke instansie het sy eie toelatingsvereistes waarvan jy jou net moet vergewis.

Getuigskrifte vir skoolverlaters

Prosedure vir die aanvraag van getuigskrifte:

Eksameninligting en roosters

Laai die Junie 2024 eksamenrooster hier af.

 • Graad 8- en 9-leerders woon vir die hele eksamen skool by van 07:45 tot 13:00. Geen leerder mag na 07:45 opdaag of die skool voor 13:00 verlaat nie. Uitsonderings hierop sal in ooreenstemming met die eksamenrooster gekommunikeer word.
 • Graad 10- en 11-leerders wat slegs ‘n vraestel in die eerste sessie skryf, mag die skool verlaat nadat hulle geskryf het. Hierdie leerders moet asseblief ‘n toestemmingsbriefie in harde kopie saambring om die uittekenproses te vergemaklik. Indien leerders vervoerprobleme het, kan hulle aanmeld by die studielokaal (k.55) vir studietoesig tot 13:00. Leerders wat slegs ‘n vraestel in die tweede sessie skryf, moet teen 07:45 by die skool wees en in die eksamenlokaal sit en leer totdat die tweede sessie begin. Leerders mag dus nie opdaag deur die loop van die dag om ‘n vraestel in die tweede sessie te skryf nie.
 • Indien ‘n leerder op ‘n spesifieke dag nie skryf nie, maar steeds skool toe moet kom, is daar ‘n studielokaal (k.55) waar hy/sy kan studeer.
 • Indien daar 2 vraestelle op een dag geskryf word, sal daar ‘n pouse tussen die vraestelle wees.
 • Maak asseblief seker dat u kind weet by watter lokaal om aan te meld wanneer hy/sy hul vraestelle skryf.
 • Om onnodige spanning vir vermy, maak asseblief seker dat u kind betyds by die skool afgelaai word elke oggend.

 

Hier volg ‘n paar aanbevelings vir die eksamens:

 • Maak seker dat u kind ‘n gedetailleerde studierooster uitgewerk het om hulle met hul tydsbeplanning te help.
 • U kind moet verkieslik in ‘n wel-beligte vertrek sit en leer, waar daar genoeg vars lug is en nie geraas is wat hul aandag kan aftrek nie.
 • Kinders moet by ‘n tafel sit waar hy/sy kan notas maak, eerder as om op ‘n bed te lê.
 • U kind moet genoeg eet en drink, terwyl hulle studeer om hul energievlakke op te hou.
 • Ontbyt is baie belangrik, veral op eksamendae, sodat u kind kan konsentreer vir die duur van die vraestel.
 • Kontroleer of hulle hul werk ken.
 • Maak seker dat hulle oor al die nodige skryfbehoeftes beskik wat hulle vir al hul vakke gaan benodig.
 • Eksamens is stresvol vir alle leerders. Ondersteun u kind ten volle en help hulle om die nodige perspektief te behou sodat hulle nie oorweldig voel nie.
 • Indien u kind enige notas of leermateriaal vermis, kontak asseblief die vakonderwyser om ‘n plan te maak om die situasie uit te sorteer. Onthou ook dat leermateriaal beskikbaar is op Google Classroom.
 • Maak seker dat u kind na elke uur van studietyd ‘n pouse van ongeveer 10 minute neem. Dit sal hulle help om hul fokus te behou.

Volledige roosters sal beskikbaar gestel word aan ouers, leerders en ook op die webtuiste onder DF Dokumente.

Erekleure

Algemene beleid
Die toekenning van erekleure berus by die erekleurekomitee wat bestaan uit die skoolhoof, die adjunkhoofde en personeellede soos deur die skoolhoof
benoem. Die sameroeper van ‘n aktiwiteit moet sy/haar nominasies met motivering skriftelik by die komitee indien en kan ook sy/haar nominasies mondeling voor die komitee verduidelik, indien nodig. Erekleure word op ‘n deurlopende grondslag toegeken.

Erekleure word gedra in die vorm van ‘n effekleurige donkerblou baadjie met omboorsel en ‘n erewapen waarop Akademie, Diens, Kultuur, Leierskap of Sport geborduur is. Aan ‘n leerder wat reeds erekleure in ‘n aktiwiteit verwerf het en wat vir ‘n tweede maal kwalifiseer, word ‘n hertoekenning gedoen in die vorm van ‘n erekleuresertifikaat.

Erekleure kan verwerf word vanaf graad 8 tot graad 12. Dit mag egter net vanaf die begin van ‘n leerder se graad 10-jaar gedra word. ‘n Leerder kan in aanmerking kom vir erekleure (sport en kultuur) as hulle op provinsiale, nasionale en/of internasionale vlak sodanig presteer dat dit erekleure regverdig, al neem hulle nie aan ‘n soortgelyke aktiwiteit by die skool deel nie. Elke geval sal op eie meriete beoordeel word.

Vir meer detail, sien die Handves van Regte by DF Dokumente.